Opening Day: Spływ Dunajcem in Sromowce, Poland

Wyobraż sobie że wielkanoc w Polsce jest równie ważna jak Boże Narodzenie! I właśnie w tym dniu polscy Górale świętują otwarcie jednego z największych skarbów w kraju – Spływ Dunajcem. To jest stara tradycja płynąc w długich łodziach zaprzężonych razem na rzece Dunajec. Mężczyźni którzy sterują tymi łodziami nazywani się Flisacy i zabawiają turystów historią, mitami i dowcipami. Łodzie są własnością prywatną i są utrzymywane przez Flisaków, ozdobione z przodu świeżymi konarami sosny aby zapobiec rozpryskiwaniu, a długie tyczki wycięte z lasu są używane do odpychania dna rzeki, aby uniknąć niebezpiecznej białej wody. W rzeczywistości Spływ Dunajcem to jeden z kluczowych elementów, który utrzymuje niezwykle bogatą kulturę w tej tradycyjnej części świata.
Przeczytaj po Polsku

Believe it or not, Easter in Poland is as important as Christmas! And it is on this day that the Polish Górale Highlanders celebrate the opening of one of the greatest treasures in the country – Spływ Dunajcem. Spływ Dunajcem (Spw-if Doon-ay-tsem) is a deep tradition of rafting on the Dunajec River in traditional long canoes harnessed together into a boat. The men who steer these boats are called Flisacy, and they entertain tourists with history, myths, and jokes. The boats are privately owned and maintained, adorned on the front with fresh boughs of pine to prevent splashing, and long poles cut from the forest are used to push off the bottom of the river to avoid dangerous white water. In fact, Spływ Dunajcem is one of the key elements that keeps the incredibly rich culture alive in this traditional part of the world.

Kiedy mężczyźni osiągają 18 lat w wioskach otaczających Pieniny, wszyscy stają się uprawnieni do zostania Flisakami. Najpierw muszą praktykować pod okiem weterana, a jeśli wykonają dobrą robotę, otrzymają stanowisko które może trwać całe życie. Około 70% mężczyzn przyłącza się i jest to znaczące źródło dochodów w miesiącach, w których Spływ jest otwarty. W ten sposób ci ludzie poznają historię tego obszaru, tradycje i dialekty, a co najważniejsze spędzają czas razem śpiewając, tańcząc i ćwicząc kulturę. Ta ważna praktyka uzupełnia równie interesujące role kobiet we wsi, i całe rodziny nadal noszą tradycyjne stroje z tego regionu na praktycznie wszystkie ważne okazje.
Przeczytaj po Polsku

When men reach the age of 18 in the villages surrounding the Pieniny Mountains, they all become eligible to become a Flisak. First, they must apprentice under a veteran and if they do a good job, they are offered a position that can last a lifetime. Approximately 70% of men join and it is a meaningful source of income during the months the Spływ is open. In the process, these men learn the history of this area, the traditions and dialect, and most importantly they spend time together singing, dancing, and practicing the culture. This important practice compliments the women’s roles in the village that are equally interesting, and entire families continue to wear the traditional outfits native to this region for practically all important occasions.

Msza odbywa się na dworze, i w tym roku mieliśmy bardzo specjalnego kapłana który przybył z Zakopanego aby poprowadzić procesję. Chociaż przewidywano deszcz, wszyscy pojawili się ubrani, chociaż z parasolami w ręku. Msza przebiegała tak jak w kościele, a potem wierni poszli za duchowieństwem na brzegi rzeki, gdzie łozdzie zostały pobłogosławieni wodą święconą czerpaną z Dunajca. Jeśli znajdziesz się w Polsce w okolicach Wielkanocy, jest to idealne wydarzenie aby zacząć odkrywać wszystkie niesamowite atrakcje w tej okolicy i spróbować niewiarygodnie smaczne jedzenia, swojej ręki.
Przeczytaj po Polsku

The mass is held outdoors and this year we had a very special priest travel all the way from Zakopane to lead the procession. Though rain was predicted, everyone showed up dressed to impress with umbrellas in hand. Everything proceeded as it would inside of a church, and afterwards the congregation followed the clergy to the rafts where they were blessed with holy water drawn from the Dunajec River. If you find yourself in Poland around Easter, this is an ideal event to attend to get started checking out all of the incredible attractions in this area and try the unbelievably delicious food all from farm to table.


Leave a Reply

Your email address will not be published.